agreement

תנאי שימוש  - סיטיקונקט

הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") מתייחס לשימושך כמשתמש קצה באתר ובמערכת סיטיקונקט המפותחת ומשווקת על ידי חברת סיטיקונקט בע"מ ו/או גופים הקשורים לה (להלן: "החברה" ו/או "סיטיקונקט" ו/או "המערכת"). ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: מנחם בגין 5, בית דגן info@ctconnect.co.il 

השימוש במערכת ו/או התקנתה, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת"). אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.

המערכת הינה מערכת ו/או פלטפורמת אינטרנט ו/או אפליקציה לניהול מידע, הכוללת רכיבים וממשקים שונים כפי שנקבע בהסכם בין סיטיקונקט ובין הלקוח של חברת סיטיקונקט הרלבנטי למערכת בה אתה משתמש, אשר לטובתו ועבורו מופעלת המערכת (להלן: "מפעיל המערכת" ו"הסכם המפעיל"). כך לדוגמא, כאשר המערכת משמשת כ"אפליקציה לתושב" ו/או מערכת לניהול מידע עירוני, מפעיל המערכת תהיה בדרך כלל  הרשות המקומית או גוף אחר עמו נחתם הסכם הלקוח. 

תנאי השימוש מופיעים באתר סיטיקונקט תחת לשונית "תנאי שימוש" וניתן לחזור ולקרוא בהם שם. https://ctconnect.co.il/page/agreement

 

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג שהוא, הניתן, מוצג, נשמר או מאוחסן בכל מדיה שהיא. המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי סיטיקונקט.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.

 

 • רישיון לשימוש במערכת ובעלות בקניין רוחני

 

  1. בכפוף לתנאי שימוש אלו ולהסכם המפעיל, מוענק לך, המשתמש, רישיון, זאת במטרה לאפשר למשתמש להוריד, להתקין ולהשתמש במערכת. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא.
  2. אין בתנאי שימוש אלו ו/או ברישיון שניתן לך לשימוש במערכת כדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של סיטיקונקט (או של צד שלישי שהרשה לסיטיקונקט להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קישורים, ו/או מתייחסים למערכת, ידע, קוד-מקור, גרפיקה, עיצובים, כלי פיתוח, תבניות אלגוריתמים, מודלים, תוכנה, תהליכים, סימני מסחר, או סימני לוגו. 
  3. למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא: (א)  להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
  4. הרישיון הניתן בהסכם זה יהא בתוקף כל עוד: (א) המערכת לא שונתה בשום צורה שהיא על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו; ו- (ב) ההתקנה והשימוש במערכת הינם בהתאם להוראות החברה; (ג) תנאי הסכם זה הוסכמו באופן מלא על ידי המשתמש ללא שינוי כלשהו; (ד) ההסכם בין החברה ובין מפעיל המערכת עודנו בתוקף ומפעיל המערכת עומד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות כלל התשלומים והתמורות במועדם; ו- (ה) המשתמש לא הפר את תנאי ההסכם.
  5. סיטיקונקט איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת בשל הרצון להימנע מכל טענה בעניין. ככל שתחליט בכל זאת למסור לסיטיקונקט איזו הצעת פיתוח כאמור, הדבר יהווה ויתור מלא על כל זכויותיך בהצעת פיתוח. יובהר כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הודאה בזכותו של איזה אדם באיזו זכות פיתוח ו/או זכות אחרת, תהיה אשר תהיה. 
  6. המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is"). סיטיקונקט שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. כמו כן חברת סיטיקונקט, תהיה רשאית, בכפוף ובהתאם להסכמות שבינה ובין מפעיל המערכת, לעדכן את המערכת ו/או להתקין לה שינויים, שיפורים, טלאים (Patches). בחלק מהמקרים שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד סיטיקונקט, ויבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סיטיקונקט. במקרים אחרים אתה תידרש לבצע עדכון יזום ו/או לאשר את עדכון המערכת, ולעיתים, אם לא תעשה כן, לא תוכל להמשיך ולהשתמש במערכת. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי-נוחות וכיו"ב ואתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סיטיקונקט בגין ביצוע שינויים כאמור. על כל שינוי ו/או עדכון כאמור יחולו כל הוראות הסכם זה כאילו היה חלק אינטגראלי מהמערכת.
  7. סיטיקונקט תהיה רשאית להציג ו/או לשלב באתר ו/או במערכת תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם ובכפוף להסכמות שבינה ובין מפעיל המערכת.

 

 

 • הרשמה למערכת, מסירת מידע ואבטחת מידע

 

  1. על מנת לקבל גישה למערכת, המשתמש נדרש להירשם למערכת וליצור חשבון משתמש ("החשבון"). חלק מהפרטים והמידע המבוקש במסגרת הליך יצירת החשבון, יוגדרו ויסומנו כמידע שחובה למלא על מנת להשלים את תהליך הרישום. לא קיימת לך כל חובה חוקית ו/או אחרת למסירת פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לעיתים לא תוכל להשתמש במערכת ו/או בחלק מרכיביה.
  2. הפרטים שתמסור יישמרו כולם או חלקם במערכת סיטיקונקט ובמאגר המידע השייך למפעיל המערכת. המידע הנמסר יועבר למפעיל המערכת ולצדדים שלישיים נוספים לצורך פעילות המערכת ומתן שירותי מפעיל המערכת השונים. למידע מורחב באשר לשימוש במידע הנאס, ונשמר במערכת אנא ראה את מדיניות הפרטיות: https://docs.google.com/document/d/1dvl3Bx0QE_tqLItCNFdnv3fZNSw4UIDEGOA6qDW0dNg/edit?usp=sharing של המערכת, המצורפת לתנאי שימוש אלו, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
  3. סיטיקונקט, בין אם בשל צרכיה ובין אם בשל דרישה של מפעיל המערכת, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתחברות למערכת, לרבות בדרך של הוספת פרטי זיהוי אחרים ו/או שונים. ככל וחברת סיטיקונקט תיישם מנגנון של זיהוי והתחברות שיכלול פרטי גישה אישיים עבורך, אתה נדרש ומתבקש לשמור על פרטי הגישה האישיים שלך בצורה מאובטחת ושמורה, לצורך בטיחות המערכת והמידע שלך המאוחסן בה. 
  4. סיטיקונקט שומרת ומעבדת את המידע המוזן למערכת בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים כנדרש בדין. 

 

 

 • הפסקה וביטול של השירות

 

  1. פעילות המערכת כפופה להחלטות מפעיל המערכת ולהסכם שבינו ובין חברת סיטיקונקט. חברת סיטיקונקט תהיה רשאית להפסיק את פעילות המערכת בכל עת, ובמסגרת יחסיה מול מפעיל המערכת, מבלי שתקום לך, המשתמש במערכת, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת סיטיקונקט.
  2. סיטיקונקט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת המערכת;
 • שימוש במערכת המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
 • אם מסרת את פרטי ההתחברות שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע במערכת, תקינותה, או זכויותיו הלגיטימיות של צד שלישי, לרבות ספקים ו/או שותפים של סיטיקונקט.

במקרים אלו חברת סיטיקונקט תהיה רשאית להפסיק את מתן שירותי המערכת לך או בכלל באופן מיידי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של סיטיקונקט ו/או איזה צד שלישי כלפיך. 

  1. אתה כמובן רשאי להפסיק את השימוש במערכת בכל עת ולסגור את חשבון המשתמש שלך. כמו כן תוכל לבקש ממפעיל המערכת ו/או סיטיקונקט למחוק את פרטיך ממאגר המידע השייך למפעיל המערכת, בהתאם לדרישות הדין וכמפורט במדיניות הפרטיות. 

 

 

 • הגבלת אחריות החברה ואחריות המשתמש

 

  1. השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. סיטיקונקט לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם סיטיקונקט הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה למידע המוזן על ידיך למערכת ועליך חלה החובה לוודא ולבדוק את נכונות ותקינות המידע הנכלל במסמכים ובדוחות המופקים במערכת. סיטיקונקט אינה נושאת ובשום מקרה לא תישא באחריות לאיזה מהבאים:
 •  תקינות ו/או נכונות ו/או שלמות המידע;
 • נכונות הכתובות והמיקומים המוזנים ו/או נטענים בצורה ישירה למערכת;
 • כל הודעה ו/או דיווח ו/או בקשה הנשלחים על ידך או בעבורך באמצעות המערכת;
 • כל מידע שהוזן ושולב במערכת על ידי מפעיל המערכת ו/או כל צד ג";
 • הפרה של זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת לפי דין, שהינה תוצאה של הזנה של מידע ו/או לוגו ו/או סימן מסחר למערכת;
 • כל לינק ו/או קישור ו/או הפניה שצורפו על ידי מפעיל המערכת;
 • כל דיוור ישיר ואו דואר זבל ("ספאם") ו/או לשון הרע ו/או תתוכן אחר שאינו חוקי ו/או בלתי הולם שנשלח על ידך באמצעות המערכת;
 • כל פעולה ו/או מחדל ו/או הפרה אחרים שבוצעו על ידך או על ידי מפעיל המערכת באמצעות המערכת שלא כדין.
   1. סיטיקונקט אינה נושאת באחריות לכך שהודעות ו/או דיווחים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם, ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת המידע מהמערכת ובאחריותך לוודא כי המידע הגיע ליעדו כנדרש.
   2. סיטיקונקט משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח את תודיע לנו על כך באמצעות הדואר האלקטרוני המפורט לעיל. סיטיקונקט אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בתקינות מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם סיטיקונקט חשופה לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
   3. יובהר כי כל המידע הכללי ו/או כל מענה הניתן באמצעות המערכת נמסר על דעת מפעיל המערכת ולפי שיקול דעתו, וסיטיקונקט אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.
   4. המשתמש מסכים לשחרר מאחריות, לשפות, להגן ולשאת בכל נזק אשר עשוי להיגרם ל החברה ו/או כל קבלניה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרה בה, חברי דירקטוריון, בעלי מניות, שותפיה ו/או הבאים במקומה של החברה, מפני חבויות, תביעות, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת והוצאות עורך-דין, אשר הועלו על ידי צדדים שלישיים בקשר ל-(א) שימוש או שימוש לרעה של המשתמש מערכת; (ב) הפרת הסכם זה על ידי המשתמש; (ג) הפרה של כל זכות קניין רוחני ו/או זכות אחרת של צד שלישי; (ד) כל טענת צד שלישי הנוגעת לאחריות ומצגיה החברה הניתנת למשתמש ו/או בקשר לחומר המותר; ו/או (ה) בקשר לאחריותה המוגבלת של החברה בהתאם לאמור בסעיף 4 זה. החברה רשאית, על חשבונה, ליטול על עצמה את ניהול הליך ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי האמור על ידי המשתמש, וזאת, מבלי לפטור את המשתמש מחובת השיפוי האמורה.

 

 • שונות 

 

  1. תנאי שימוש  אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בינך ובין סיטיקונקט באשר לשימוש במערכת. כל התנהגות על-ידי מי מן הצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי שימוש אלו, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
  2. על אף האמור, לסיטיקונקט תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
  3. במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג", ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג", סיטיקונקט שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג", ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג" יישא בכל התחייבויות סיטיקונקט כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
  4. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה. 
  5. הסכם זה יפורש ויידון בהתאם לדין החל בישראל. הצדדים להסכם זה מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר כי סמכות השיפוט הבלעדית תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

מדיניות פרטיות

אנו, חברת סיטיקונקט בע"מ המפעילה את אתר ומערכת סיטיקונקט או מערכת זו ("מערכת לתושב", "אפליקציה לתושב", "מערכת מידע עירוני" וכיוצ"ב) (להלן: "החברה" או "סיטיקונקט" ו"המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה. 

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש: https://docs.google.com/document/d/1mNGijWQGde9Hy8E4LfqKA6t22sKXEtZOzYVUtGSYmMM/edit?usp=sharing

 אליו מחויב כל משתמש במערכת, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כפי המוסבר במדיניות הפרטיות, המערכת בה הינך משתמש פועלת תחת הסכם בין סיטיקונקט ובין צד ג" ("מפעיל המערכת"), שהינו הבעלים של המידע ומאגר המידע הנשמר ומעובד במערכת. כך לדוגמא, בכל הקשור ל"אפליקציה לתושב", המערכת פועלת תחת הסכם בין חברת סיטיקונקט כיצרנית של המערכת ובין הרשות המקומית או גופים אחרים, שהם "מפעיל המערכת", הרוכש את שירותי המערכת מאת סיטיקונקט לטובת השימוש בה, והוא הבעלים של המידע הנאסף ומנוהל במערכת.

שמירת מידע במערכת

בעת הרישום למערכת והשימוש בה (בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג"), נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע אליך. חלק מהמידע נמסר על ידך בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי שלך, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מיקום, דיווחים שונים, טפסים המועברים באמצעות המערכת על ידך וכו". מידע זה משמש לצורך מתן שירותי המערכת לך, ולצורך התקשורת והעברת המידע בינך ובין מפעיל המערכת. לא קיימת לך כל חובה חוקית ו/או אחרת למסירת פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לעיתים לא תוכל להשתמש במערכת ו/או בחלק מרכיביה.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי סיטיקונקט ועל ידי מפעיל המערכת לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת והשירותים באופן כללי. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך.

עוד חשוב לציין כי המידע הנשמר במערכת עלול לכלול נתוני מיקום גיאוגרפי שלך ו/או של המכשיר עליו מותקנת המערכת, וזאת לצורך מתן שירותי מפעיל המערכת לך, מסירת דיווחים שונים אליו ו/או למוקד המופעל על ידו וכיוצ"ב. 

מאגר המידע - הנתונים והמידע הנאספים אודותיך נשמרים במאגר המידע של מפעיל המערכת. 

השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין והנחיות בעל המאגר מפעיל המערכת, ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו כנדרש בדין.

סיטיקונקט עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע שבמערכת. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, סיטיקונקט אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות המערכת, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותי המערכת יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית. 

Cookies

במסגרת פעילות המערכת, ייתכן וייעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך ו/או במכשיר הסלולארי שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג", וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר. 

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש במערכת ייתכן ויוצגו בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי סיטיקונקט ו/או מפעיל המערכת בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מסיטיקונקט ו/או מפעיל המערכת היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין למערכת, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

כחלק מהשימוש באתר המערכת ייתכן ויישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות. זאת למשל בעת הרישום למערכת או בעת מסירת דיווח או פתיחת פניה במערכת. כמו כן ייתכן ונשלח אליך מעת לעת קישורים ועדכונים הקשורים במערכת ובשירותי מפעילת המערכת וכיוצ"ב.

אתה רשאי בכל עת להתנתק משירותי המערכת, על ידי מחיקת חשבונך ו/או הסרת התקנת האפליקציה. עם זאת ייתכן וחלק והמידע שנאגר אודותיך ו/או נשלח על ידך לידי מפעיל המערכת ימשיך להישמר במערכת בהתאם לחובות החברה ו/או מפעיל המערכת לפי דין או האינטרס הלגיטימי שלנו ו/או של מפעיל המערכת. אתה מוזמן לפנות אלינו כמפורט להלן בכל עת בבקשה למחיקת המידע שלך, לא תמיד נהיה חייבים להיענות לבקשתך, אולם תמיד נשמח לקבל את פנייתך ולטפל בה כמפורט להלן.

 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך ייתכן והחברה תעשה שימוש באמצעי ושירותי איחסון חיצוניים, לרבות שירותי ענן הממוקמים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. גם איחסון מעין זה נעשה תמיד בכפוף להוראות הדין ולחובות הקבועות בדין.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

- החברה תעביר את המידע שבמערכת לידי מפעיל המערכת, וזאת לצורך מתן השירותים לך והשימוש במערכת כפי שהוגדר על ידי מפעיל המערכת בעלי המידע;

- בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי; 

- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה או מפעיל המערכת שתחייב חשיפת פרטיך;

- אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

- אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;

- במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;

- במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו ואנו נקבל את בקשתך.

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות ואבטחת המידע כנדרש בדין. 

 

עיון במידע, תיקון ומחיקה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. בנוסף,  אם תעיין במידע השמור אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. 

ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות מפעיל המערכת שהינו הבעלים של המידע. במקרים מסוימים אתה רשאי לבקש את מחיקת המידע או מניעת השימוש בו לצרכים שיווקיים מסוימים.

פניות מעין אלו רצוי בראש ובראשונה להפנות אל מפעיל המערכת, שהוא הבעלים של המידע במערכת. עם זאת, אתה יכול לפנות בפניות מעין אלו גם אלינו, בכתובת הדוא"ל  info@ctconnet.co.il  ואנו נדאג להעברת הפניה לבעלי המאגר, והכל כנדרש ומתחייב בדין. ככל שפנייתך כאמור תסורב, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו ו/או למפעיל המערכת לפעול כבקשתך.

 

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

סיטיקונקט תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות בהתאם לתנאי העדכון של תנאי השימוש במערכת כמפורט בהם.