מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לפטור נכס ריק

בקשה לפטור נכס ריק

צור קובץ PDF
1
פרטי הנכס
2
שלח
1
פרטי הנכס

בהתאם לדיני מועצות מקומיות ידוע לי כי המועצה רשאית לתקופה שלא תעלה על ששה

חודשים או חלק ממנה לקבוע למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך

תקופה כאמור לפחות , שתחילתם ביום שחדלו להשתמש בו – הנחה בשיעור עד 100% .

ההנחה כאמור בתקנה תינתן לבנין ריק פעם אחת בלבד , כל עוד לא שונתה הבעלות בו .

 

במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה עמד

הבנין ריק ברציפות .

 

אני החתום מטה מצהיר בזאת כבעליו של מחזיק הנכס