מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר יועצים מתכננים ומנהלי פרוייקטים 2020

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר יועצים מתכננים ומנהלי פרוייקטים 2020

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש
2
פירוט הפרופיל העסקי של המבקש
3
מקצועות/סיווגים מבוקשים
4
מסמכים נדרשים
5
אישורים
6
הצהרה והתחייבות
7
שלח
1
פרטי המבקש

אנו מבקשים להיכלל במאגר היועצים מתכננים ומנהלי פרוייקטים שלכם בתחומים המפורטים במסמך זה להלן, והכל בהתאם לנוהל חוזר מנכ"ל 8/2016 מיום 22.11.2016 לביצוע הליכים תחרותיים לקבלת שירותים בפטור ממכרז בתחומים אלו.

כתובת
דרכי התקשרות
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים