מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להתקנת שלט/ מודעה

בקשה להתקנת שלט/ מודעה

צור קובץ PDF

בהתאם לחוק עזר לכפר תבור (מודעות ושלטים), התש"ע 2010 בדסר שילוט אני מגיש בקשה:

כנדרש בחוק, אני מצרף תרשים ובו תכנית, המראה את סוג, הצורה, החומרים, המידות של השלט שיש בדעתי להציג או לפרסם, המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא אותו, עם המפרט הטכני שלו, צילום המקום שיוצב בו השלט ופרטים נוספים הדרושים לשם כך
אני מתחייב למלא את החלטת המועצה. אם השילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן, תהיה המועצה רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה. ידוע לי ש:
1. הרישיון לשלט בתוקף עד 31.12 בכל שנה, ויש לחדשו בכל 1 בינאור.
2. הרישיון למודעה בתוקף עד תום התקופה בעבורה שולמה אגרת הרישיון
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע