מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

צור קובץ PDF
1
חלק א'
2
חלק ב`- בטופס מוגדרות לנוחיותך מספר סיבות בגינן ניתן להגיש את הבקשה. נא סמן את משבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה, והשלם פרטים חסרים.
3
חלק ג' - מקורות הכנסה נוספים
4
שלח
1
חלק א'

לדירת מגורים לשנת הכספים 2017

 

הנחיות :
1. יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת זכאות. בקשות ללא אישורים מתאימים - לא יטופלו
2. בקשה להנחות עפ"י הסעיפים בחלק ג - ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה.

פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה) לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ``ג 1993
המען
מספרי טלפון