מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פניה לקבלת הנחה משפחה חד הורית

פניה לקבלת הנחה משפחה חד הורית

צור קובץ PDF
המתגורר/ת בישוב כפר תבור מצהיר בזאת כי כל האמור בתצהירי זה היינו נכון ואמת ואין בכוונתי להטעות ו/או למסור מידע כוזב ו/או בלתי נכון באמור בתצהירי זה ואם אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק כדלקמן:
1.תצהיר זה ניתן בתמיכה להכרה בי כ``משפחה חד הורית`` כמשמעות המונח בחוק משפחות חד הוריות, התשנ``ב - 1992 וזאת אגב בקשתי לקבלת הנחה בארנונה על הנכס בו הנני מתגורר/ת בישוב כפר תבור.
2. בחר אחת מהאפשריות
הזן שם מלא + ת.ז + תאריך לידה
4. ידוע לי, כי על סמך תצהירי זה יתכן ואוכר כזכאי/ת להנחה בארנונה.
5. באם יחול שינוי כלשהוא במצבי האישי המפורט לעיל ו/או באם יתגורר עמי בן/בת זוג בנכס, וזאת במהלך שנת המס הנוכחית- אודיע על כך מייד למועצה המקומית כפר תבור, למחלקת הגזברות.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע