מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

כתב התחייבות וויתור

כתב התחייבות וויתור

צור קובץ PDF

כתב התחייבות וויתור

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:


הגשנו בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק" (להלן "הועדה המקומית") לעניין קבלת היתר בניה לתוספות ושינויים בבית קיים.


הועדה המקומית התנתה את הוצאת ההיתר בפינוי גדרות שלא בגבול המגרש.


על מנת להביא לקידום וזירוז הליכים וקבלת היתר, אנו מתחייבים להרוס ולפנות את הגדרות שלא בגבול מגרשנו תוך שלושה (3) חודשים ממועד קבלת דרישת המועצה וזאת במידה כי עד למועד קבלת דרישה זו לא יוסדר באופן סופי ומוחלט מעמדם החוקי של הגדרות. במידה ולא נעשה כן, המועצה תהיה רשאית לבצע הדבר בעצמה ולחייבנו בהוצאותיה.

ידוע לנו כי לאור התחייבותנו, תודיע המועצה לוועדה המקומית כי היא אינה עומדת על פינוי הגדרות הפולשות בפועל כתנאי למתן היתר הבנייה המבוקש בענייננו והתלוי ועומד בוועדה המקומית.

הננו מאשרים כי קראנו את כתב ההתחייבות והוויתור, הבנו את תוכנו, ואנו מסכימים לכל האמור בו.

רחוב ומספר
פרטי ומשפחה
רחוב, מספר, עיר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע