מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הוראת קבע בכרטיס אשראי /עדכון פרטים

הוראת קבע בכרטיס אשראי /עדכון פרטים

צור קובץ PDF
1
פרטי משלם
2
שלח
1
פרטי משלם

אני הח"מ בטופס זה נותן למועצת קדומים הוראה לחייב את החשבון כמפורט להלן, בגין חיובי מיסים, מים, חינוך ושכ"ד בסכומים ובמועדים שיקבעו על ידי המועצה ובתנאים הבאים:

1. בהודעת התשלום תשלח אלי חמישה ימים לפחות לפני מועד האחרון לתשלום כפי שמצוין על גבי הודעת החיוב  2 .ביטול הוראה זו יכנס לתוקפו יומיים לאחר מסירת הודעה במייל למחלקת גביה 3 . אהיה רשאי לבקש טלפונית/פקס/במייל ממחלקת הגביה שלא לחייב את חשבוני בסכום מסוים וזאת על פי החלטתי 4 .ידוע לי כי המועצה תפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 

יש למלא את כל הפרטים בטופס ולחתום דיגיטלית בסיום.

שמחים לעמוד לשירותך,

מחלקת גביה קדומים