מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

עדכון נפשות לכמות מותרת - מנחמיה

עדכון נפשות לכמות מותרת - מנחמיה

צור קובץ PDF
במידה והדיירים בנכס הינם עובדים זרים
אם כתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות אינה מקום המגורים הנוכחי שלך, על מנת לקבל את הכמות המוכרת במקום המגורים יש להביא אישור שאינך צורך מים מספק המים בכתובת המגורים הרשומה
במידה ואתה שוכר את הנכס
הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמופיעים מעלה הינם נכונים וכי חוסר אמיתות בדבר הפרטים שלעיל מהווה הפרה יסודית של האמון שנותן תאגיד המים בצרכניו.