מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס

טופס בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש:
2
שלח
1
פרטי המבקש:

בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס

לפי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ולפי סעיף 10 לתוספת שלישית בחוק התכנון ןהבניה, תשכ"ה-1965

1. אנו הח``מ פונים בזאת לקבל אישור לרשם המקרקעין ביחס לנכס במועצה אזורית גולן הידוע
מספר חלקה
2. התעודה המבוקשת
יש לבחור בסוג התעודה המבוקשת
3. פרטי בעל הנכס/ המוכר
פרטי הקונה