מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הצהרה התו הסגול

טופס הצהרה התו הסגול

צור קובץ PDF

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"פ 2020.

פרטי המצהיר:
פרטי העסק:
הצהרה: 1. הנני מצהיר ומתחייב כי בבית העסק מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5 (ב) (2א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות , התש"פ, להלן: "הפעולות"). 2. הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור. ולראייה באתי על החתום:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע