מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הודעה והצהרה על שינוי שימוש בנכס / שינוי שטח נכס

הודעה והצהרה על שינוי שימוש בנכס / שינוי שטח נכס

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
שלח
1
פרטים אישיים

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, על מגיש הבקשה לחתום על ההצהרה בסיום הטופס, לא תבדק בקשה ללא הצהרה.

עם קבלת הבקשה מחלקת גביה תבדוק את הנתונים וישלח פקח לבדיקץת הנכס. 

מגיש הבקשה מתחייב לשתף פעולה ולהמציא ללא דיחוי כל אישור ו/או מסמך נוסף על המסמכים שצורפו ואשר יידרש על ידי המועצה בעניין שלעיל.

ידוע למגיש הבקשה כי במידה ויתברר שהאמור לעיל אינו נכון, תוכל המועצה המקומית קדומים לדרוש את מלוא תשלום הארנונה בתוספת תשלומי פיגורים לרבות הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ -1980 וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת או נוספת של הרשות המקומית.

 

נשמח לעמוד לשירותך,

מחלקת גביה