מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת היתר בנייה

בקשה לקבלת היתר בנייה

צור קובץ PDF

בקשה לקבלת היתר בנייה

 

הואיל: והגשנו לוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק" בקשה להיתר בניה.

 
והואיל: והמועצה המקומית סביון מתנה את הסכמתה לבקשה להיתר בניה במילוי תנאים הבאים להבטיח מניעת מפגעים, פגיעה ברכוש המועצה ובאיכות החיים בתחום המועצה בשל ביצוע עבודות הבניה נשוא
ההיתר.


לפיכך אנו מתחייבים כדלקמן:

אנו נימנע מלבצע כל עבודה בשטחים הציבוריים של המועצה כגון שבילים, מדרכות, כבישים, דרכי גישה, גינות וכיו"ב, אלא לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב.


אנו נדאג כי השטח הציבורי המצוי בסמוך לאתר הבניה יהיה נקי בכל עת, ואנו מתחייבים לנקות ולפנות ממנו, בכל עת שהדבר יידרש, כל לכלוך ו/או חומרי בנין, עפר וכיו"ב.


מבלי לפגוע בכלליות האמור, אנו נמלא לאלתר אחר הוראות המועצה לבצע כל עבודת ניקיון של השטח הציבורי ו/או לפנות כל חומר אשר יהיה מצוי בשטח הציבורי, ואשר מקורם באתר הבניה ו/או אשר סיבתם, במישרין או בעקיפין, ביצוע העבודות באתר הבניה.


אנו נגיש תכנית התארגנות המפרטת את הנושאים הבאים:


גידור אתר הבנייה כולו בגדר קשיחה ממתכת בצבע לבן בגובה 2.5 מטר, למשך כל תקופת ביצוע עבודות הבנייה באתר הבנייה. שער הכניסה לאתר יפתח פנימה לתוך המגרש.


הצבת שלט באתר הבנייה, בחזית הפונה לרחוב, שלט בגודל 70 X 100 , המפרט את שם הקבלן המבצע את עבודות הבנייה. לרבות מספר הטלפון שלו.


הצבת מכולה אשפה בנפח מינימלי של 6 מ"ק בתוך אתר הבנייה, בה תרוכז כל הפסולת אשר תצטבר באתר הבנייה. אנו מתחייבים לרוקן את המכולה באופן שוטף.


הצבת שירותים כימיים אם לא קיימים שירותים קבועים באתר הבנייה, אנו מתחייבים להקים באתר הבנייה שירותים כימיים למשך כל זמן ביצוע העבודה באתר.


יש להגן על העצים שבתחום השטח הציבורי (כיסוי קשיח מתאים).


שימוש במגרש שכן יהיה באישור בעל הקרקע בלבד ויגודר בהתאם כחלק מאתר הבניה.

אנו מתחייבים לא להתחיל בעבודות לפני אישור המועצה לתכנית ההתארגנות.

פיזור שכבת מצעים ביציאה מהאתר, למניעת סחף אדמה לשטחים הציבוריים.

סלילת אספלט או בטון בכניסה לאתר הבניה (פירוק קטע מדרכה קיימת והחזרת המצב לקדמותו בסוף הבנייה).


הצבת משאבות, מנופים וכד' בשטחים הציבוריים תהיה כפופה לאישור הסדרי תנועה זמניים על ידי המועצה.

שלטי פרסום על גדרות האתר יחויבו באגרת שילוט בהתאם לחוק העזר.

אנו נתקן על חשבוננו, לאלתר כל נזק אשר יגרם על ידינו לרכוש הציבורי, במהלך ביצוע העבודות באתר הבנייה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אנו נמלא לאלתר אחר הוראות המועצה לביצוע כל תיקון של נזקים ברכוש הציבורי, אשר נגרם על ידינו.


בכל מקרה בו לא נמלא אחר התחייבויותינו, כמפורט בסעיפים המופעים לעיל, תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודות הדרושות במקומנו, ואנו נשלם למועצה לאלתר את הוצאותיה.

לשם הבטחת מילוי כל התחייבויותינו המפורטות בסעיפים לעיל, אנו נפקיד בידי המועצה, כתנאי מקדמי לאישור היתר הבנייה על ידי המועצה, ערבות בנקאית על סך 20,000 ₪ לפקודת המועצה המקומית סביון.

אנו נותנים בזאת למועצה הוראות בלתי חוזרות בקשר לערבות כדלקמן:
אנו מסמיכים את המועצה לגבות מתוך סכום הערבות, כל סכום אשר יגיע מאתנו למועצה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בשל הוצאות אשר נגרמו למועצה בשל ביצוע עבודה לתיקון פגיעות בשטח הציבורי, ביצוע ניקוי השטח הציבורי וכיו"ב.

רחוב ומספר
פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע