מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה למקום חניה לנכים

סמל ראש פנה

טופס בקשה למקום חניה לנכים

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש
2
בעלי נכות רפואית 90% ומעלה
3
אחרים
4
שלח
1
פרטי המבקש
  1. הנני מצהיר, כי קראתי את הכללים המפורטים בנספח לטופס הבקשה באשר להקצאת מקומות חניה אישיים לנכים, וכי אין לי מקום חנייה שמור בבעלותי או בשימושי בכתובת המבוקשת. (מגורים/עבודה בהתאמה).
  2. הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה נכון. הנני מסכים, כי המידע יאומת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרדי הפנים והתחבורה.
  3. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר אינו אמת, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.
  4. הנני מתחייב, להודיע לממונה על הטיפול בבקשה על כל שינוי במידע הכלול בבקשה ובמסמכים המצורפים לה. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 30 ימים מיום השינוי, רשאית המועצה לבטל את זכאותי.
כולל ספרות הביקורת