מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישוי עסקים - בקשה לרשיון עסק - רוכלות אחרת

סמל ראש פנה

רישוי עסקים - בקשה לרשיון עסק - רוכלות אחרת

צור קובץ PDF
1
פרטי בעל.ת העסק
2
שלח
1
פרטי בעל.ת העסק

אני/אנו הח"מ מבקש/שת להוציא רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתאם לנתונים הבאים: