מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללי לדירת מגורים - ראש פנה

סמל ראש פנה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללי לדירת מגורים - ראש פנה

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
3
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
4
הצהרת מגיש/ת הבקשה
5
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא
6
שלח
1
פרטים אישיים

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

מה יחשב הכנסה ?

הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת לשנת המיסים הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית.