מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

אישור לרשם המקרקעין

אישור לרשם המקרקעין

צור קובץ PDF
1
פרטי הנכס
2
פרטי בעל נכס מעביר
3
פרטי הקונה
4
מה הפעולה ברצונך לבצע?
5
שלח
1
פרטי הנכס

אישור לרשם המקרקעין ו/או מינהל מקרקעי ישראל לפי ס' 324 לפקודת העיריות. ומכוח 10 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.

 

לצורך קבלת האישור על מחזיק הנכס להיות ללא חובות למועצה. יש לצרף את המסמכים הבאים: 1.יפוי כח אם מגיש הבקשה הנו עו``ד  2.נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו). 3.בעת עסקת מכר - תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה- הקונה ושל בעל הזכויות בנכס- המוכר.  4.בעת עסקת חכירה/הארכת חכירה - חוזה חכירה על הקרקע 5.בעת עסקת מכר - העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה 6.בעת העברה ללא תמורה - תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו``ד  7.בעת עסקת פירוק חברה/מינוי כונס - צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפקח/צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים 8.בעת העברה בירושה - צו קיום צוואה או צו ירושה בעת גירושין - הסכם מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין בעת