מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

צור קובץ PDF
1
תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה
2
פרטי המבקש:
3
הריני מצהיר כי אני:
4
שלח
1
תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ"ג 1993

 

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע