מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה

עיריית אופקים

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
3
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
4
הריני מצהיר /ה בזאת כי זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדוייקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תוך חודש ימים. ידוע לי כי למועצה זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמ
5
שלח
1
פרטים אישיים

הנחה מארנונה מטעמי הכנסה מוענקת למחזיקים בדירות מגורים אשר סך הכנסותיהם (ברוטו), מכל מקור שהוא (למעט מספר מקורות הכנסה המוחרגים בתקנות), נמצאות מתחת לרף ההכנסה המזכה בהנחה שמאושרת על ידי מועצת העירייה אחת לשנה. 
ההנחה מוענקת בשיעור שבין 5% ל-75%, ביחס למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת ההכנסה שלהן בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר או בחודשים ינואר עד דצמבר של שנת המס הקודמת. לצורך חישוב ההכנסה נלקחות בחשבון ההכנסות (ברוטו) של המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
בינתיים, על מנת להימנע מצעדי אכיפה, יש להסדיר את תשלום הארנונה. 
לתשומת לבך, ב"מספר הנפשות בדירה" הכוונה היא למשפחה שהיא משק בית אחד. שותפים בדירה יבחנו כל אחד בנפרד ויקבלו הנחה על חלקם היחסי בדירה. 
טופס זה ניתן למילוי לבעלי ת.ז בלבד. 
בדירות שותפים יגיש כל שותף בקשת הנחה נפרדת על שמו; עם זאת, מומלץ להגיש את טפסי הבקשה של כל השותפים במועד אחד.

 

 

*
*
*
*
*
פרטי הדירה
*
*