מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"

צור קובץ PDF
1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה בחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת
5
מסמכים נוספים להעלאה:
6
הריני מצהיר /ה בזאת כי זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תוך חודש ימים. ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק, וכי למועצה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו חתימתי ותכן הצהרה זו אמת.
7
שלח
1
הנחיות למילוי הטופס