מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הגשת מועמדות לוועדת ערר לארנונה כללית

הגשת מועמדות לוועדת ערר לארנונה כללית

צור קובץ PDF

שלום רב,

מתוקף סמכותה המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976, המועצה המקומית אבן יהודה מזמינה את המעוניינים להגיש הצעה להיות יו"ר וחברים בוועדת הערר לענייני ארנונה. 

המינוי יהיה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/12 (להלן:"חוזרי המנכ"ל").

 על המועמדים להיות תושבי המועצה המקומית אבן יהודה הכשירים להיבחר כחברי מועצת העיר ולא מתקיימות בהן עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות  (נוסח חדש).

 דרישות סף לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

 1. מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות משש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ באחד מהדברים האלה:

א. עריכת דין;

ב. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט) שופטים) תשל"ג   1973;

ג. הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתי המשפט  )שופטים ) תשל"ג   1973;

2. בעל התמצאות בדיני השלטון המקומי והמיצוי המוניציפאלי בכלל ודיני הארנונה הכללית.

 

דרישות סף לתפקיד חבר בוועדת הערר לענייני ארנונה:

 עו"ד / רו"ח/ שמאי מקרקעין בעל ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות באותו תחום, או

בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים בעל ניסיון מוכח של ארבע שנים לפחות באותו תחום מתוכם שנה לפחות בתחום המיסוי המוניציפאלי.

 לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו.

לעניין זה,  "ענין אחר " לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת – הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.

 "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר.

 "בעל שליטה" - אחד מאלה:  מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או –בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.

 לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר. לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.

 לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהמועצה האזורית מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו אקראי בהיקף שאיננו משמעותי.

 תשלום גמול לחברי ועדת הערר

 בהתאם לחוזר מנכ"ל 5/2012 ובכפוף להחלטת מליאת המועצה, יהיו זכאים יו"ר וחברי ועדת הערר לגמול בהתאם לכללים בחוזר המנכ"ל.

 

בברכה,

המועצה המקומית אבן יהודה