מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה לקבלת הנחה וויתור סודיות

סמל המועצה

טופס בקשה לקבלת הנחה וויתור סודיות

צור קובץ PDF

הורים יקרים שלום רב,
עקב ריבוי הבקשות בעבר, ועל מנת להטיח שאת ההנחות יקבלו התלמידים הזקוקים ביותר, משפחות אשר מתקשות לעמוד בתשלום יכולות לפנות בבקשה להנחה.
לצורך כך, הוקמה ועדה מצומצמת ודיסקרטית אשר מטרתה לסייע להורים המתקשים בתשלומים עבור ילדיהם ולקבוע את אחוזי ההנחה על פי קריטריונים אחידים ובהתאם לתקציב.
את הבקשות יש להעביר אך ורק על גבי טופס "בקשה להנחה", אותו יש למלא במלואו ולצרף את כל המסמכים המתבקשים בקובץ אחד מחובר.
בקשות לא מלאות או חסרות במסמכים לא ידונו. בכל בקשה מלאה ידונו ויחליטו בוועדת ההנחות. את תשובת הועדה תקבלו בטלפון.

מי שיקבל הנחה ולא יסדיר את התשלום תוך שבועיים, יחויב במלוא הסכום וההנחה תעבור למשפחה אחרת.

ועדת ההנחות לא תדון בבקשה של משפחה שלא הסדירה חוב למחלקות המועצה.

החלטת הועדה תקפה לכל שנת הפעילות ואין צורך בהגשת בקשות חוזרות

מילוי טופס הבקשה:

הנכם מתבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את אחד/יותר מהמסמכים המתבקשים
א. אישורי הנחה ברשות המקומית
ב. אישורי הנחה מביה"ס.
ג. אישורי אבטלה ו/או אישור מלשכת התעסוקה שלא עובד/ת.

ד. פירוט הכנסות המשפחה האב והאם והאישורים המתאימים:
  • משכורת - שלושה תלושים אחרונים + טופס 106 לשנת 2014.
  • מביטוח לאומי - אישור מתאים תקף.
  • כעצמאי - אישור רו"ח או יועץ מס על ההכנסה השנתית.
  • פנסיה - שלושה צלושים אחרונים.
  • השלמת הכנסה - אישור מתאים לשלושה חודשים אחרונים.
  • תשלומי דמי מזונות - חוזה גירושין.
  • כל הכנסה אחרת - אישור מתאים
ה. חוזה שכירות.
ו. צילום ספח ת.ז. עם כל פרטי המשפחה.
ז. חתימה על הבקשה
*
*
*
*
*
אני מבקש הנחה עבור ילדי:
*
*
מהסיבות הנל
נתונים משפחתיים
*
*
*
*
נתונים על רכוש
(יש למלא פרטים לגבי כל רכב שנמצא בשימוש על ידי בני המשפחה גם אם הוא שייך למקום העבודה או שנקנה עבורו במתנה)
(יש למלא את הפרטים גם אם מדובר בדירה שאתם מתגוררים)
*
ידוע לי כי אי מסירת מלוא ההכנסות לידי הועדה, עשויה להביא להטעיית ועדה זו ולכן תישקל פנייה לערכאות. אנו מודעים לכך ומסכימים שהנתונים ייבדקו ויאומתו באמצעות מקורות נוספים. וכן אני מודע/ת כי הגשת הבקשה אינה מהווה אישור כלשהו להנחה
*
העלאת קובץ מסמכים
כתב ויתור סודיות
*