מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס רישום ספק

טופס רישום ספק

צור קובץ PDF

בקשה להצטרף לרשימת הספקים ו/או הקבלנים המאושרים לצורך התקשרות מול מועצה מקומית אבן-יהודה במכרזי זוטא בקשה מטעם יחיד/חברה/שותפות

אני הח"מ, שפרטיי מצוינים להלן, מבקש להיכלל ברשימת הספקים ו/או הקבלנים הרשאים להתקשר עם המועצה המקומית אבן-יהודה בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה עפ"י מכרז זוטא כהגדרתו בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות א' )התשי"א-1950 )ו/או למתן שירותים.

ידוע לי כי הודעת המועצה המקומית על מכרז זוטא תעשה ע"י משלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית )עפ"י שיקול דעתה של המועצה(.

רשום את שלושת העבודות אחת אחרי השניה
תאור: ענף: סימול: קבוצה: סוג כספי
חובה לצרף לטופס זה את המסמכים שלהלן