מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה

צור קובץ PDF
1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
4
דייר 2
5
דייר 3
6
דייר 4
7
דייר 5
8
דייר 6
9
דייר 7
10
דייר 8
11
דייר 9
12
דייר 10
13
דייר 11
14
דייר 12
15
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
16
הריני מצהיר /ה בזאת כי זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תוך חודש ימים. ידוע לי כי למועצה זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. ידוע לי שעלי לפרוע את כל חובות הארנונה בחשבוני כתנאי לאישור הנחה לשנה השוטפת. זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו אמת.
17
שלח
1
הנחיות למילוי הטופס