מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הצהרת הורים הגרים בנפרד

הצהרת הורים הגרים בנפרד

צור קובץ PDF

 

 

הח"מ יישא בכל האחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון

נא לסמן בסעיף המתאים

אני הח"מ
צילום תעודת זהות עדכני וספח
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: -- הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי/ת לחינוכו/ם במשותף עם:
(להלן-האחראי הנוסף) וכי הבקשה נעשית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
צרף צילום תעודת זהות וחתימת ההורה השני
הנני האפוטרופוס החוקי והבלעדי של הקטין/ים והאחראי הבלעדי על חינוכו/ם.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע