מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה פתיחת משלם/נכס חדש

בקשה פתיחת משלם/נכס חדש

צור קובץ PDF
אני החתום מטה מבקש להירשם כמשלם בנכס חדש בהתאם לפרטים הבאים:
משלם נוסף
כתובת נכס
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע