מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

שפ"ע - בקשה לחניית נכים

שפ"ע - בקשה לחניית נכים

צור קובץ PDF

תושב נכבד,

בהתאם לנוהל העירוני, נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו, עליו להמציא לאגף שיפור פני העיר מסמכים ואישורים ולהצהיר נכונות בקשתו.

מקומות החניה השמורים בשטח הציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה פרטי במקום מגוריו או פתרון אחר לחניה.

על מנת לדון בבקשתך בוועדת התמרור העירונית, עליך למלא את הטופס כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים.

לידיעתך, הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין על המקום שהוקצה לחניה עבור רכבך.

המועצה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.

התמרור יוצב בשטח כל עוד את/ה כנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדך.

הזכאות לחניית נכה הינה לנכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין ואישר לגביו בכתב אחת מאלה:

עיוור

שדרגת נכותו 90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא גלגלים בלבד).

זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

לשאלות ובירורים:shefa@efrat.muni.il  או בטלפון  -02-9939340

Dear Residents,

In accordance with municipal procedure, a person with disabilities may request reserved parking for his vehicle by submitting documents and certificates to the Shefa Department.

Reserved parking spaces in public areas are provided only to those who do not have a private parking space in their place of residence or another solution for parking.

In order to discuss your application with the Municipal Signage Committee, you must fill out the form including the declaration and attach the necessary documents.

Please note that hanging the sign and marking the box do not give you property rights on the space allocated for parking for your vehicle. The Council may change the location or cancel it at its discretion.

The sign will remain in place as long as you need it, and it should not be used by anyone but you.

Eligibility for disabled parking is for a disabled person who has presented a certificate from a doctor who is authorized to approve a disability according to law, and has confirmed in writing one of the following:

Blindness

The degree of disability is 90% and being on the road without a vehicle may impair his health.

The individual’s walking is restricted and he/she needs a wheelchair for mobility (those with a wheelchair-disabled tag only).

The individual needs a car as a means of transportation because of a disability with his/her legs. 

For questions and inquiries: shefa@efrat.muni.il.

*
*
*
*
*
*
Certificate of visual impairment/blindness or a document indicating the percentage of disability from the National Insurance Institute/Ministry of Health/Ministry of Defense
*
Valid vehicle license (owned by the disabled person or first degree relative)
*
ID card with attachment that includes the residential address of the disabled person
*
Photograph of disabled car badge on both sides
Photograph of disabled car badge on both sides
הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי השימוש במקום שיוקצה לי .(החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכולי). I will inform you of any change in the use of the space that will be allocated to me (change of vehicle, change of place of residence, change in health condition, etc.). I hereby declare that I live at the above address and I do not live in an institution. I do not have a private parking space. The above place is used only by me and not my family members
I know that if I am allocated a parking space as a temporary solution in an area designated according to the city building plan, the Council has the right to cancel the location and allocate an alternative location in a public area. If I do not need the parking space, I or my family members will notify the Shefa Department immediately.