מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה לשנת 2019

בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה לשנת 2019

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
3
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
4
הריני מצהיר /ה בזאת כי זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדוייקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תוך חודש ימים. ידוע לי כי למועצה זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמ
5
שלח
1
פרטים אישיים

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

מה יחשב הכנסה ?

הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת לשנת המיסים הקודמת של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים בבית על-פי טבלת ההכנסות:

 

*
על המספר להכיל 10 ספרות
*
*
*
*
*
*
*
*
*