מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

עדכון נפשות לכמות מותרת - אפיקי מים

עדכון נפשות לכמות מותרת - אפיקי מים

צור קובץ PDF
אם כתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות אינה מקום המגורים הנוכחי שלך, על מנת לקבל את הכמות המוכרת במקום המגורים יש להביא אישור שאינך צורך מים מספק המים בכתובת המגורים הרשומה
במידה והדיירים בנכס הינם עובדים זרים
ישנם זכאים להטבות בכמות המוכרת. ניתן לבדוק זכאותך ברשות המים
במידה ואתה שוכר את הנכס
הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמופיעים מעלה הינם נכונים וכי חוסר אמיתות בדבר הפרטים שלעיל מהווה הפרה יסודית של האמון שנותן תאגיד המים בצרכניו.