מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

סמל המועצה

בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

צור קובץ PDF
*
אין חובה לפרט
. הריני מתחייב/ת בזאת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.
. ידוע לי כי אם יהיה למועצה יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ש"ח, תהא רשאית המועצה לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי כי לאחר שהודיעה לי המועצה, שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש"ח, לא ימשיך הטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות, לפי הנדרש.
. ידוע לי, שאין לראות בהגשת בקשה זו ובתשלום אגרת בקשה ע"ס 20 ש"ח, התחייבות מצד המועצה לספק את המידע והכול בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו.
פרטי המבקש/ת:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לאחר שליחת הטופס יש להיכנס לקישור המצורף להודעה ולשלם על האגרה