מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס ויתור על סודיות גני ובה"ס

סמל המועצה

טופס ויתור על סודיות גני ובה"ס

צור קובץ PDF

אנו הורי הילד מאשרים ונותנים הסכמתנו להעברת כלל המידע ממסגרות החינוך והרווחה בעיר בה למד בני/בתי או מכל גורם מטפל ומסייע, אל מחלקת החינוך/רווחה/שפ"ח במועצה מקומית אזור.

בנוסף, ידוע לי שהמידע יועבר למסגרת בה ישובץ ילדי לטובת מתן מענים ההולמים את צרכיו .

פרטי הילד
פרטי האב
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
פרטי האם
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע