מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הגשת הנחה בארנונה לשנת הכספים 2022

טופס הגשת הנחה בארנונה לשנת הכספים 2022

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
בקשת הנחה - לפי מצב כלכלי
3
מקורות הכנסה נוספים
4
קריטריונים לזכאות לפי חוק
5
שלח
1
פרטים אישיים

לפי תקנת ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג 1993 ותיקוניו

 

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

יש לעיין בתקציר הנחות לשנת 2021 בקישור זה

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

 

הנחיות:
1. יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות, בקשות ללא אישורים מתאימים – לא יטופלו כלל.
2. לידיעתך: תושב הזכאי ליותר מהנחה אחת, זכאי לקבל הנחה אחת בלבד - הגבוהה מבין ההנחות.
3.  כל ההתכתבות יתנהל אך ורק דרך המייל האישי של ממלא הטופס.

 

 

שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה`` ,תושב שטרם החליף את הכתובת עליו להמציא אישור מהרשות בה הנו רשום שאינו מקבל הנחה שם ורק ילדים מעודנים בספח יחשבו במספר נפשות
יש לציין רחוב, מספר בית, ת.ד ומיקוד
שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה`` ,תושב שטרם החליף את הכתובת עליו להמציא אישור מהרשות בה הנו רשום שאינו מקבל הנחה שם. ורק ילדים מעודנים בספח יחשבו במספר נפשות