מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת הזהות

סמל המועצה

טופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת הזהות

צור קובץ PDF
לכבוד: מחלקת חינוך מועצה מקומית אזור
על החתום
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
שמות ההורים
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע