מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לאזרח ותיק - 30%

סמל ראש פנה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לאזרח ותיק - 30%

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש.ת (מי שמחזיק.ה בדירה)
2
פרטי כל אחד מבני הבית הגרים בנכס כולל ילדים בני זוג ו/או דיירים
3
מסמכים נדרשים לכל הדרים בנכס מעל גיל 18 (למעט חיילים עבורם יש לצרף צילום תעודת חוגר) :
4
שלח
1
פרטי המבקש.ת (מי שמחזיק.ה בדירה)

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים (לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשס"ג – 1993 )

אזרח ותיק שהגיע לגיל פרישה זכאי להנחה מארנונה בהתאם למפורט מטה:
אזרח ותיק :
תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוס ין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק
גיל פרישה התשס"ד - 2004 .
1 .הנחה בשיעור 5% מחיוב הארנונה לדירה (עד שטח של 100 מ"ר). 

ההנחה תינתן לאזרח.ית ותיק.ה המקבל.ת מהמוסד לביטוח לאומי את אחת הקצבאות האלה: קצת זקנה/קצבת שארים/ קצבת תלויים/קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה .
הנחה זאת אינה מותנית בסכום הכנסותיו/הכנסותיה של האזרח.ית .
א ו
הנחה בשיעור 30% מחיוב הארנונה לדירה (עד שטח של 100 מ"ר) . 

הנחה זו מותנית בסכום הכנסות כמפורט :
• גר.ה בדירה אזרח.ית ותיק.ה (בנכס לא גר אדם נוסף) תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו/הכנסותיה מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת .
• גרים בדירה אזרח.ית ותיק.ה ואנשים נוספים תינתן הנחה רק אם סך כל - הכנסות ( 1) המתגוררים בדירה (אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים) מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת .
לקבלת הנחה זו עפ"י סעיף 2 יש למלא את טופס ההצהרה המצורף ולצרף את המסמכים הרלוונטיים לרבות :
• 3 תלושי שכר ו/או פנסיה - 3 חודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר של המתגוררים בנכס .
• 3 חודשים של תדפיסי עו"ש מכל בנק בו מתנהל חשבון על שמך .
• אישור על קבלת קצבאות מכל גוף שהוא .
• אישור מביטוח לאומי על תשלומים לשנה החולפת .
• במידה ויש בבעלותך נכס/ים יש לצרף העתק מחוזה שכירות .
• באם עברת מרשות אחרת יש לצרף אישור מהרשות ש אינך מקבל שם הנחה.
ההנחה ניתנת אך ורק לדירת מגורים בה מתגורר.ת בפועל, ואין כפל הנחות.