מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חוסכים נייר - עוברים למייל

חוסכים נייר - עוברים למייל

צור קובץ PDF
בשליחת הטופס, הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי טענות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח השוברים. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת השובר לתשלום באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלתו באמצעות דואר ישראל, לכל דבר ועניין. ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע