מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישוי עסקים - טופס בקשה לקיום אירוע במושבה

סמל ראש פנה

רישוי עסקים - טופס בקשה לקיום אירוע במושבה

צור קובץ PDF
1
פרטי אחראי.ת על האירוע
2
שלח
1
פרטי אחראי.ת על האירוע

בהתאם לרפורמה החדשה לרישוי עסקים – אירוע  הפטור מהליך רישיון

האחריות הבלעדית על האירוע היא על המבקש .