מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת אישור תושב לקבלת הטבת מס

בקשת אישור תושב לקבלת הטבת מס

צור קובץ PDF

שים לב שיש ברשותך את האישורים הרלוונטיים מלאים וחתומים כנדרש. 

1. צילום ת.ז. וספח 

2. טופס 1312 של משרד הפנים.

3. הצהרת הורים - לבני משפחה מעל גיל 18 המתגוררים בבית ההורים.

4. הסכם שכירות - לדייר משנה/שוכרים.

ניתן להוריד את הטפסים מהאפליקציה או מאתר המועצה. 

 

בתחתית הטופס יש לבחור את מזכירות הישוב שלך למשלוח הטופס.

*
*
*
*
*
*
*
*
אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. כמו כן אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים המנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף. ידוע לי כי נישום המנהל ``מרכז חיים כפול`` איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב מזכה. ידוע לי כי אם המעביד העניק לי את ההקלה האמורה ורשות המיסים תקבע כי אינני זכאי לה, קביעתה היא המכרעת על כל המשתמע מכך. הריני מאשר שקראתי את ההצהרה ומאשר את תוכנה.