מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

צור קובץ PDF
1
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
2
פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)
3
פירוט המגוררים בדירה
4
פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה (יש לציין ממוצע חודשי לחודשים 10-11-12 של השנה הקודמת)
5
מסמכים נוספים להעלאה:
6
שלח
1
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

 

 • הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום.
 • יש לחתום במקום המיועד. שים לב! חתימתך מהווה תצהיר. יש למלא את הטופס על כל פרטיו.
 • חשבון הארנונה חייב להיות רשום ע"ש מבקש ההנחה-מחזיק בנכס.
 • לידיעתך, כל עוד קיימים חובות קודמים בארנונה ההנחה תאושר בכפוף להסדר תשלומים. 

מסמכים הנדרשים לקבלת הנחה (לכל הגרים בנכס מעל גיל 18):

 1. צילומי תעודות זהות עם ספח של שני בני הזוג (עם כתובת מעודכנת בגולן).
 2. אם הכתובת בתעודת זהות לא מעודכנת, להמציא אישור מעירייה/מועצה ממקום מגורים קודם על העדר הנחה.
 3. תלושי משכורת של שני בני הזוג לחודשים 12-11-10 של השנה הקודמת. לעצמאיים – שומת מס של שנה קודמת.
 4. אם אחד מבני הזוג לא עובד, להמציא אישור תשלומים מבטוח לאומי של שנה קודמת ואישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.
 5. הסכם גירושין – עם ציון גובה סכום המזונות או דפי חשבון בנק של 3 חודשים 12-11-10.
 6. 3 חודשים של דפי בנק של חודשים 12-11-10.
 7. לאזרחים ותיקים, נא לצריף צילום תעודת אזרח ותיק של אחד מבני הזוג. 
נקה הכול